Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş kazası geçirmiş bir personelin, tedavi olmak için başvurduğu özel sağlık kurumlarına, vakanın SGK ‘ya bildirilmesini zorunlu hale getirdi. Hastanın başvurduğu özel sağlık kurumu, vakayı SGK’ya bildirmezse, her bildirmediği kaza için 2.466 TL idari para cezası ödeyecek.

İş Kazaları, meslek hastalılarıyla birlikte Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2010 yılında Türkiye'de 62 bin 903 iş kazası gerçekleşirken, 2015 verilerinde de azalma yerine artış gözlemlenmeye devam ediyor. Türkiye’de her gün 175 iş kazası gerçekleşirken bu kazalarda günde 4 kişi hayatını kaybediyor.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılandırılan İş Kazaları Bildirimi konusunda getirilen zorunluluklar ise aşağıdaki gibidir:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 14 üncü maddesi Özel Sağlık Kurumlarını ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını ilgilendirmektedir.

14 üncü maddenin b fıkrasına göre: Sağlık Hizmeti Sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde;

D fıkrasına göre de: Sağlık Hizmet Sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde SGK’ye bildirmekle yükümlü kılınmıştır.

23.4.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Torba Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun idari para cezaları ve uygulanması başlıklı 26 ncı maddesinde değişiklik yapıldı. Ve ile yukarıda belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalarının doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca verileceği, idari para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

Kanunda yapılan bu değişikliğin uygulama esasları; Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 01.09.2015 tarihinde yayınlanan 2015/22 sayılı genelge ile de duyuruldu.

Buna göre, “23/4/2015 (dâhil) tarihinden sonra meydana gelen iş kazası veya sağlık hizmet sunucuları tarafından konulan meslek hastalığı tanısı nedeniyle 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalarına ilişkin iş ve işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, bu tarihten önceki durumlara ilişkin iş ve işlemler ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince sonuçlandırılacaktır” denildi.

Bu kapsmda, Özel Sağlık Kurumları 23.04.2015 tarihi itibariyle daha büyük bir sorumluluk almaktadırlar.

2015/22 sayılı genelgede “Sağlık Hizmeti Sunucuları için öngörülen 10 günlük sürenin başlangıcında ise iş kazası vakasının intikal ettiği sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvuru poliklinik tarihi dikkate alınacaktır ve bu bildirim genelge ekinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile yapılacaktır.” denildi.

Kanunda yapılan bu değişim ile Özel Sağlık Kurumları ve Özel Hastaneler önemli bir yaptırım ile karşı karşıya kalmaktalar. 6331 sayılı Kanunun 26.ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; 14.üncü maddenin, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına ikibin Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanacağı öngörülmektedir.

Belirlenen bu bedel, Kabahatler Kanunu kapsamında her yıl değerlemeye tabi olup 2015 yılı için 2.466 TL olarak uygulanacaktır. Anılan bildirimlerde Özel Sağlık Kurumlarına iş kazası başına ceza uygulanacak olup aynı kazaya birden çok işçinin karışması tutarı etkilemeyecektir.

Özel Sağlık Kurumuna aynı iş yerinden aynı gün olan birden fazla iş kazası başvurusu varsa her bir kaza için ayrı bildirim yapılacak olup bildirilmeyen her bir vaka için idari para cezası düzenlenecektir.

Özellikle uzuv kaybı ve daha ağır kalıcı hasar olabilecek adli soruşturma potansiyeli olan iş kazalarının Özel Sağlık Kurumları tarafından mutlaka kayıt altına alınması ve mahalli emniyet güçlerine de bildiriminin yapılması adli vaka bildirimleri açısından önem taşımaktadır.